Fáilte

Bunaíodh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ar an 1 Meitheamh 2011 ar bhonn atheagrú na Ranna Rialtais a d'fhógair an Taoiseach i mí an Mhárta 2011. Le bunú na Roinne seo, tugadh le chéile feidhmeanna na sean-Ranna Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt: Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta.

Déantar maoirseacht sa Roinn ar chaomhnú, buanchoimeád, cosaint agus cur i láthair shócmhainní oidhreachta agus cultúrtha na hÉireann.  Is í an Roinn seo atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt don Ghaeltacht chomh maith.  Is iad seo a leanas roinnt de na príomhfheidhmeanna as a bhfuil sí freagrach:
• Na hEalaíona, Cultúr, Scannánaíocht agus Ceol, chomh maith le maoirseacht ar institiúidí cultúrtha na hÉireann;
• Oidhreacht Thógtha agus Nádúrtha na hÉireann;
• An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin; agus
• Comhoibriú Thuaidh/Theas a mhéid a bhaineann sé le hUiscebhealaí Éireann, an Foras Teanga agus feidhmeanna níos leithne na Roinne.

Déantar roinnt comhlachtaí agus gníomhaireachtaí Stáit ar a bhfuil freagrachtaí a bhaineann le gnéithe éagsúla de shainchúram na Roinne a chistiú as Grúpa Vótaí na Roinne.  Comhoibríonn an Roinn leis na comhlachtaí agus na gníomhaireachtaí seo chun a chinntiú go n-úsáidtear cur chuige comhordaithe chun sainordú na Roinne a chomhlíonadh.

Ráiteas Stratéise 2015 - 2017

Tá Ráiteas Straitéise nua na Roinne do 2015 - 2017 ar fáil anois ag an nasc anseo

Nuacht agus Foilseacháin Reatha

Cartlann »

Preaseisiúintí
Mear-Naisc

Culture 2025

Irish Design 2015

European Capital of Culture