Fáilte

Bunaíodh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ar an 1 Meitheamh 2011 ar bhonn atheagrú na Ranna Rialtais a d'fhógair an Taoiseach i mí an Mhárta 2011. Le bunú na Roinne seo, tugadh le chéile feidhmeanna na sean-Ranna Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt: Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta.

Déantar maoirseacht sa Roinn ar chaomhnú, buanchoimeád, cosaint agus cur i láthair shócmhainní oidhreachta agus cultúrtha na hÉireann.  Is í an Roinn seo atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt don Ghaeltacht chomh maith.  Is iad seo a leanas roinnt de na príomhfheidhmeanna as a bhfuil sí freagrach:
• Na hEalaíona, Cultúr, Scannánaíocht agus Ceol, chomh maith le maoirseacht ar institiúidí cultúrtha na hÉireann;
• Oidhreacht Thógtha agus Nádúrtha na hÉireann;
• An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin; agus
• Comhoibriú Thuaidh/Theas a mhéid a bhaineann sé le hUiscebhealaí Éireann, an Foras Teanga agus feidhmeanna níos leithne na Roinne.

Déantar roinnt comhlachtaí agus gníomhaireachtaí Stáit ar a bhfuil freagrachtaí a bhaineann le gnéithe éagsúla de shainchúram na Roinne a chistiú as Grúpa Vótaí na Roinne.  Comhoibríonn an Roinn leis na comhlachtaí agus na gníomhaireachtaí seo chun a chinntiú go n-úsáidtear cur chuige comhordaithe chun sainordú na Roinne a chomhlíonadh.

Ráiteas Stratéise 2015 - 2018

An Próiseas Comhairliúcháin don Ráiteas Stratéise 2015 - 2018

 Tá Ráiteas Straitéise don tréimhse trí bliana ó 2015 go 2018 á fhorbairt agus á ullmhú faoi láthair ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus mar chuid den bpróiseas seo chuathas i gcomhairle le páirtithe leasmhara agus le cliaint. 

Díreofar i Ráiteas Straitéise na Roinne don tréimhse 2015 go 2018 go príomha ar na príomhthiomantais sa Chlár don Rialtas agus i straitéisí eile de chuid an Rialtais.  Ba mhór againn do thuairimí agus do dhearcthaí a fháil faoi shaincheisteanna straitéiseacha ar bith ar chóir iad a aithint agus tosaíocht a thabhairt dóibh, dar leat, i Ráiteas Straitéise na Roinne. 

Áirítear iad seo a leanas ar réimsí gnó agus ar shainordú na Roinne:

 Bheifí buíoch dá mbeifeá ábalta aon tuairimí a chur ar aghaidh i bhfoirm leictreonach, más féidir, roimh an Aoine, an 12 Meán Fómhair 2014 chuig an seoladh seo a leanas óir cuirfidh sé ar ár gcumas na tuairimí sin a bhreithniú go hiomlán sula gcuirfear bailchríoch ar Ráiteas Straitéise na Roinne laistigh den scála ama atá leagtha amach dó: 

Ráiteas Straitéise

An tAonad um Rialachas Corparáideach

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Seomra 303, 23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2

Ríomhphost:  corporate.governance@ahg.gov.ie

Nuacht agus Foilseacháin Reatha

Cartlann »

Preaseisiúintí
Mear-Naisc

Irish Design 2015

European Capital of Culture